ทำความรู้จัก HIS ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

Hospital Information System คือเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและระบบบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและการวางแผนงาน

ผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการสถานพยาบาล, คลังข้อมูล 

โปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล 

ปี ค.ศ. 2002  เราวิจัยและพัฒนา Hospital OS บนพื้นฐานความเป็น Opensource Software. ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมบนเงื่อนไข "สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู" จนถึงปัจจุบัน

Opensource HIS เพื่อโรงพยาบาลชุมชน