ระบบบริหารงานโรงพยาบาล Hospital OS Community Edition.

เป็นโปรแกรม Open Source ที่รองรับการให้บริการทั้งระบบคนไข้นอก และระบบคนไข้ใน เช่น ระบบงานเวชระเบียน, คัดกรองผู้ป่วย, ห้องตรวจ, เภสัชกรรม,คลังยา, การเงิน, ทันตกรรม, ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ห้องรังษีวิทยา เป็นต้น โดยโปรแกรม สามารถส่งออกรายงานตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับประเทศได้ เช่น รายงาน 21 แฟ้ม, รายงาน 43+7 แฟ้ม รองรับการนำเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม E-Claim เป็นต้น พร้อมต่อยอดเข้าระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI)