รายละเอียดแก้ไข

- แฟ้ม DRUG_OPPP แก้ฟิลด์ UNIT

- ปรับ Menu UI OPPP 57 เป็น OPPP 57-58

- ปลดล็อกการส่งออกข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

DOWNLOAD