ภาคจำนวนจังหวัดจำนวนโรงพยาบาล
ภาคเหนือ 6 16
ภาคใต้ 10 30
ภาคตะวันออก 3 7
ภาคตะวันตก 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 6
ภาคกลาง 7 22
รวม 30  85

รวมถึงสถานบริการคลินิกในสังกัด "สปสช. กทม." 142 แห่ง Download